Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

15.10.2021 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Стартира етап „Разработка на приложния софтуер за свързване на българския Търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS, съгласно Техническото задание и одобрената детайлна техническа спецификация.

Това е поредна стъпка към свързване на българския Търговски регистър с BRIS през последните три месеца.

В рамките на този етап до сега е установена свързаност на ниво тестова среда. Заредени са тестови данни, които са валидирани успешно от работната група на Европейската комисия, с които впоследствие да стартира вътрешното тестване.

 След успешно завършване на етап „Разработка на приложния софтуер“ и вътрешно тестване, предстои етап „Внедряване“.