Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREXBGSF

Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
BG36 CREX 9260 3114 5494 01
 

Набирателна сметка за преводи за депозити на вещи лица

Имотен регистър

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREXBGSF

Сметкa за плащания към Имотен регистър
BG21 CREX 9260 3114 5487 01
 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛЕН ДОСТЪП