Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ


ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREXBGSF


Транзитна Банкова сметка на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ    

BG36 CREX 9260 3114 5494 01

Набирателна сметка за преводи за депозити на вещи лица

Имотен регистър

 

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREXBGSF
 

Сметкa за плащания към Имотен регистър

BG21 CREX 9260 3114 5487 01

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛЕН ДОСТЪП