Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Как да подам заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет по електронен път?

Видеоурокът показва техническите стъпки при подаване на заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет по електронен път.
Към заявлението се прилагат документи съгласно изискванията на закона към момента на подаването му.

Тестово подписване

Видеоурокът показава стъпките, които трябва да извършите, за да проверите дали може да подписвате успешно електронни документи в портала на Агенция по вписванията.