Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

 

Вътрешни връзки


Агенция по вписванията

Регистър БУЛСТАТ

Регистър на имуществените отношения на съпрузите

Информиране чрез SMS

Е-mail Абонамент - Автоматизирано известяване от Имотен регистър

Автоматизиран достъп до базата данни на имотен регистър за служебни цели

Проверка за автентичност на удостоверение за тежести


Външни връзки

 

Министерство на правосъдието

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Нотариалната камара на Република България

Камарата на частните съдебни изпълнители

Българска асоциация на съдиите по вписванията

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

Камарата на независимите оценители в България

Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги (КРС)

Система за сигурно електронно връчване

Портал отворени данни

Среда за междурегистров обмен на данни RegiX

Портал за електронни плащания (ПЕП)

ePay.bg