Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

 

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREXBGSF

Транзитна сметка, за преводи за депозити на вещи лица

BG39 CREX 9260 3314 5487 00