Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

02.10.2020 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

На 30.09.2020 г. изтече крайният срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През настоящата година, заради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията в Агенция по вписванията беше удължен с три месеца.
Общият брой на постъпилите годишни финансови отчети е 356 112. От тях 82% са подадени онлайн, а останалите - на гише. От юни 2020 г. за първи път  търговците, които избраха да подадат документите си онлайн, използваха единния портал, обединяващ Имотен и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – https://portal.registryagency.bg/.
На 30 септември са подадени  32 388 заявления за обявяване на ГФО, като от тях 28 831 са подадени онлайн. Данните показват ръст от 35% спрямо последния работен ден от миналогодишната кампания и рекорден брой подадени заявления за един ден в регистъра. Въпреки големия трафик към единния портал на 30.09.2020 г., не е регистрирано забавяне при работа с електронната система.