Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

05.10.2022 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Търговският регистър стана пълноправен член на световната организация Форум на търговските регистри (Corporate Registers Forum). Членството осигурява достъп до най-добрите международни практики в областта на дружественото право и търговската регистрация, които вървят паралелно с развитието на технологиите.

За първи път български представители ще участват в дискусии за нововъведенията в регистърното производство и ще са част от процеса, който създава основите на нормативната база в световен мащаб. Участието в международните срещи ще допринесе още и за обмена на информация, както и запознаването с най-добрите идеи, технологични и практически приложения, които биха довели до подобряване на регистърната система у нас.