Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Специалният достъп представлява безплатен достъп до следните услуги, предоставяни от Имотен регистър:

1. Справка чрез отдалечен достъп за документ

2. Справка чрез отдалечен достъп за лице за избрана Служба по вписванията

3. Справка чрез отдалечен достъп за имот 

4. Справка чрез отдалечен достъп за електронна партида на имот

5. Справка чрез отдалечен достъп за лице от ИР за всички Служби по вписванията.

 

Потребители с право на специален достъп са лицата, за които това е предвидено в специален закон.

 

Услугата се заявява лично от лицето, имащо право на безплатен специален достъп, като зявяването може да бъде направено при регистрация в „Единен портал за заявяване на електронни административни услуги“ или чрез съществуващ потребителски профил, чрез избиране на опция:
 

„Желая да получа специален достъп до услугите на портала“. 

 

Регистрацията задължително се извършва с посочване на служебна електронна поща и съгласяване с:

 „Общи условия  и указания за заявяване на Специален достъп в Единен портал за заявяване на електронни административни услуги“


В Общите условия са опредеделени реда и изискванията за предоставяне на "специален достъп".

 

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛЕН ДОСТЪП Е НЕОБХОДИМО:

  • Да се приложи в прикачен файл заповед от ръководителя на лицето, заявяващо безплатен специален достъп, в която изрично е посочено, че съответното лице има право на безплатен специален достъп и  е цитирано правно основание за това.
  • Заповедта трябва да бъде прикачена към заявката чрез опцията за „Прикачи файл“, както и да се попълнят полетата „Данни за контакт“ и „Организация и длъжност“. 
  • Желателно е документът да бъде подписан с квалифициран електронен подпис. 
  • Поисканият специален достъп ще бъде предоставен след одобрение на заявката. 
  • След одобрение на заявката за „специален достъп“, заявителят получава уведомление на електронната поща, с която е извършена регистрацията.
  • При отказ заявителят получава електронно писмо, съдържащ мотивите за отказа.
  • При отказан достъп потребителят може да подаде ново заявление
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕН СПЕЦИАЛЕН ДОСТЪП

 
При отпадане на основанието за получаване на безплатен специален достъп (например прекратяване на служебните/трудови правоотношения и др.) на  лице,  на което е предоставен такъв, ръководителят на лицето, се задължава да изпрати на Агенция по вписванията заповед за прекратяване на безплатния специален достъп. 
Към заповедта се прилага Заявление за прекратяване на специален достъп по образец, което задължително съдържа служебната електронна поща на лицето, посочена при регистрацията му в портала или Клиентски идентификационен номер (КИН)
Уведомлението и заповедта се изпращат на следната електронна поща:  s.dostap@registryagency.bg