Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Условия за електронно заявяване на удостоверения и преписи: 


- Попълване на електронна форма на заявление за съответната услуга;

- Заплащане на държавна такса единствено чрез предоставените в портала възможности.

- Подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Всички заявления се регистрират и получават входящ номер единствено във времевия интервал от 09:00 ч. до 13:00 ч. на всеки работен ден, като входящият номер определя началото на срока на изпълнение на заявената услуга. 

Заявленията, постъпили в ЕПЗЕУ извън посочения в предходната алинея времеви интервал, се регистрират автоматично, на следвашия работен ден, по реда на постъпването им. 

„Общи условия за заявяване/предоставяне на електронни услуги от службите по вписвания чрез Единен портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ)“
 

Условия за предоставяне на „Специален достъп“ (безплатен) до електронни услуги:

 
 
 
Електронен адрес относно „Специален достъп“:  s.dostap@registryagency.bg