Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

25.08.2021 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Това са само част от дейностите, които спешно са предприети от новото ръководство на Агенцията в изпълнение на препоръките в доклада на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията, изискан от министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов.
В него бяха констатирани редица нередности и нарушения, свързани с недобра управленска и кадрова политика, близо 1 млн. неразгледани заявления за обявяване на годишни финансови отчети, както и стартирала наказателна процедура на ЕК срещу България, поради четиригодишно забавяне за осъществяване на връзка със системата BRIS за обмен на данни между търговските регистри на ЕС. Това стана причина да бъде отстранена от поста изпълнителният директор на Агенцията Габриела Козарева.
По-късно, на 28 юни 2021 г., Сметната палата публикува доклад за дейността на Агенцията от 2017 г. до 2019 г., част от съдържанието на който съдържа идентични констатации с тези в доклада на Инспектората.
Система за взаимно свързване на търговските регистри на държавите – членки на ЕС - BRIS
След встъпването си в длъжност, новото ръководство на Агенцията проведе процедури и сключи договор с предмет „Осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици“, който вече се изпълнява. Графикът предвижда софтуерът да е готов до края на годината, атестовете за свързване и интеграция да се проведат в периода от 1 януари 2022 г. до 28 февруари 2022 г. от български експерти и експерти от ЕК.
Агенция по вписванията осъществява оперативна комуникация с техническия екип на ЕК, а Министерството на правосъдието информира Комисията за всеки етап от напредъка в очакване на спиране или прекратяване на наказателната процедура срещу България.
Годишни финансови отчети (ГФО)
Към средата на юни 2021 г. необработените заявления за обявяване на ГФО и декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството са 993 624 бр. На този фон липсваше план, график и организация за преодоляване на забавянето. Очакванията са до края на година да постъпят още около 500 000 бр. заявления.
Към този момент са въведени конкретни организационни и кадрови мерки, които ще доведат до следните резултати:
•Подадените заявления през 2019 г. ще бъдат разгледани до края на настоящата година;
•Подадените заявления през 2020 г. ще бъдат разгледани до 30 юни 2022 г.;
•Подадените заявления през 2021 г. ще бъдат разгледани до края на 2022 г.;
Така от 1 януари 2023 г. ще се разглеждат заявленията, постъпили до 30.09. 2022 г. за обявяване на годишните финансови отчети за 2021 г.
Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ)
С встъпването си в длъжност настоящото служебно правителство констатира, че Агенция по вписванията няма почти никаква готовност за администриране на ЦРОЗ, след двукратно удължаване през последните години на влизането в сила на Закона за особените залози (ЗОЗ). Приета е единствено  Наредба  № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози, която обаче се нуждае от изменения и допълнения за да се осигури практическото приложение на закона.
В тази връзка се предприеха спешни действия за организация и дефиниране на стъпките за съответни срокове и отговорници в следните направления:
  • Нормативна уредба: Привеждане в съответствие със ЗОЗ на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, като се приемат изменения в структурата, функциите и числеността на персонала, както и допълване на Класификатора на длъжностите в администрацията, за да се включи длъжността „Длъжностно лице по вписванията“; допълване на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията с нов раздел, в който да бъдат включени таксите, събирани по Закона за особените залози; изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози. Анализът на процесите при изграждане и функциониране на ЦРОЗ като електронна база данни идентифицира въпроси, на които следва да се намери нормативно решение;
  • Информационна система: Към настоящия момент разработването на информационната система е на етап приемане на системен проект на Изпълнителя „Информационно обслужване“ АД, в който детайлно се описват процесите и техническите изисквания към системата и въз основа на който следва да се разработи софтуера. Срокът за изпълнение, предложен от „Информационно обслужване“ АД, е 31.12.2021 г.
  • Материално – техническо обезпечаване: Приемането на документи в ЦРОЗ ще се извършва по електронен път и на хартиен носител от деловодители в съществуващите 27 служби по регистрацията в цялата страна. Постъпилите заявления ще се разпределят на случаен принцип и ще се разглеждат от длъжностни лица по вписванията. Тези дейности изискват осигуряване на помещения и материално-техническа база.
Определената дата 01.01.2022 г. за преминаване на Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията е изпълнима при условие, че своевременно се осъществяват дейности за:
  • изменения в подзаконовите нормативни актове;
  • стартиране и провеждане на конкурсни процедури, както и назначаване на длъжностни лица по вписванията;
  • внедряване на новата информационна система на ЦРОЗ, провеждане на тестове и обучение на служителите и длъжностните лица по вписвания;
  • предоставяне на помещения, които да се приведат в съответствие с нуждите и функциите на длъжностните лица по вписвания.
Подобряване на вътрешната организация и укрепване на кадровия капацитет в Агенция по вписванията
При съобразяване на препоръките от докладите на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на правосъдието и Сметната палата са предприети действия за попълване щатната численост на Агенцията чрез обявяване на конкурси за наличните свободни щатни бройки. Предвидено е и попълването на състава на дирекцията „Длъжностни лица по регистрацията“ чрез провеждане на конкурс съгласно изискванията на Кодекса на труда и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).
С оглед необходимостта от утвърждаване на единната практика на длъжностните лица по регистрация е създадена организация за провеждане на обучение по актуални въпроси за търговската регистрация и функционирането на информационната система на ТРРЮЛНЦ, като същевременно се изготвят  и типови становища във връзка с приложението на конкретни правни институтиСъздадено е разпределение на задачите с конкретни отговорници, които включват и преглед и анализ на съдебната практика, свързана с дейността по търговската регистрация и регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел.