Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

28.06.2024 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

С изменения в Търговския закон се създаде нов субект дружество с променлив капитал. От страна на Агенция по вписванията бяха предприети действия по изменение и допълнение на следните подзаконови нормативни актове:

  • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  • Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.;

Осигуряването на техническа възможност за обезпечаване на практическото приложение на закона ще се изпълни до 31 март 2025 г.

При допълнителни въпроси моля да се свържете с нас на support@registryagency.bg