Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

25.03.2024 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

 

 

В Държавен вестник (бр. 25 от 22.03.2024 г.) са обнародвани промени на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).


(считано от 26.03.2024 г. се изменят приложенията към чл. 6, ал. 1 от Наредбата по образец № А1 – А18 и по образец № Б1 – Б7, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В2-4, В2-5, В2-6, В3-1, В3-2 и В3-3, Г1 – Г3, Д1, Е1, Ж1 и З1. Променено е оформлението на началната страница на заявленията, променени са част от полетата и са актуализирани документите, които се прилагат към заявленията. Създава се приложение към чл. 6, ал. 1 от Наредбата по образец № А19 за дружеството с променлив капитал, което влиза в сила от 30.06.2024 г.)

Основните промени в Наредбата са:

  • създава се нов раздел, който влиза в сила от 30.06.2024 г. - „Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал", като се определят необходимите документи за извършване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове (както при първоначалната регистрация, така и при вписване на промени за дружеството, както и други);
  • въвеждат се изменения, които влизат в сила от 16.07.2024 г. свързани с допълнения на информацията, подлежаща на вписване,  относно действителните собственици по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
  • предвижда се от 03.05.2024 г. отпадане на изискването за представяне на декларация по чл. 264 от ДОПК (при вписване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство, както и при вписване на особен залог на дружествен дял или на търговско предприятие) на основание измененията в чл.74 и чл.264 от ДОПК;
  • считано от 26.03.2024 г. актуализиране на производството по назначаване на вещи лица, с което се въвеждат основания за прекратяване на производството по назначаването им и възстановяване на внесения депозит.