Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

23.05.2022 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е 31.12.2022 г. ЮЛНЦ, които искат да продължат дейността си и са вписани в регистъра на окръжните съдилища, са задължени да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Не се дължи държавна такса за пререгистрацията. Срокът е определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел - тук