Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

18.02.2022 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да подават нова декларация за липса на дейност, в случай че имат подадена такава декларация и продължават да не осъществяват дейност. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет.

Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2021 година могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч  по утвърден образец до 30 юни 2022 г. в  териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.