Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Регистрация на потребителски профил със специален достъп в единния портал е възможна само за лица, на които такъв е позволен със закон. 
Такива са представители на държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и на лица, осъществяващи публични функции. 
При подаване на заявление за регистрация на потребител със специален достъп е необходимо да бъде приложена заповед от ръководител на съответната институция, доказващ представителността на съответното лице и/или законовото основание за специален достъп.