Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Подадено заявление не може да бъде оттеглено и същото се разглежда от длъжностно лице по вписванията.