United portal for request for electronic administrative services

Подадено заявление не може да бъде оттеглено и същото се разглежда от длъжностно лице по вписванията.