Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Подава се заявление за заличаване на залог образец ЦРОЗ-1, като заявлението се подава за „Промяна на обстоятелства“, с отбелязване на залог, по който се заявява промяната. В група „Заличаване на вписан залог“, поле 128, следва да се маркира/отбележи „Заличаване“. Към заявлението се прилага писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в регистъра в група "Заложен кредитор", документ за платена такса, както и декларация по чл. 27, ал. 4 от ЗОЗ.