Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

В случай на грешки и непълноти при вписване, заличаване или обявяване на обстоятелства в ЦРОЗ, допуснати от длъжностни лица по вписванията, същите се отстраняват чрез подаване на искане за отстраняване на грешки и непълноти. Такова заявление може да бъде подадено от заявителя или от лице, легитимирано да заявява вписване по партидата на залогодателя, в което се посочват номерът на вписването и грешката, съответно пропускът;

 

Искането може да бъде подадено на гише в във всяка една от 27-те служби по регистрация на територията на цялата страна или по електронен път през ЕПЗЕУ.

 

Когато искането се подава на гише, същото се представя в свободен текст, като  същото следва да съдържа описание на допуснатата грешка и/или непълнота.

 

Искането за изправяне на грешки и непълноти при вписване може да се подава по електронен път само през ЕПЗЕУ на адрес: https://portal.registryagency.bg/CROZ/Applications