Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

В случай на грешки и непълноти при вписване на обстоятелства, допуснати от заявителя при попълване на заявление, същите се отстраняват чрез подаване на заявление за „Промяна на обстоятелства“, в което на съответните места в заявлението се посочват верните обстоятелства или допълнения, като полетата, отнасящи се до обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Към заявлението следва да се приложи документ за платена такса и обяснителна записка, в която да се уточнява грешката или непълнотата при вписването. Към заявлението следва да се представят също и приложените към първоначалното вписване документи - договор в съответно предвидената от закона форма, писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя и декларация по чл. 27, ал. 4 от ЗОЗ.