Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За отстраняване на нередовност по дадени от длъжностно лице по регистрацията указания се подава заявление по образец съгласно приложение № Ж1, в което се посочват номерът на заявлението, по което са дадени указанията, данни за заявителя и документите, които се прилагат.

Със заявление по образец Ж1 могат да се представят липсващи документи към вече подадено заявление, докато същото е със статус „обработва се“.

Указанията на длъжностно лице по регистрация могат да бъдат изпълнени в посочения от чл. 19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ срок, а именно - до изтичане на 3 работни дни от постъпване на заявлението в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Информационната система на ТРРЮЛНЦ  позволява да се подаде заявление по образец Ж1 в законоустановения срок.