Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Процесът по зареждане на лична сметка е автоматизиран и няма техническа възможност сумите от лична сметка да бъдат прехвърляни от един регистър в друг.

В случай, че сумата няма да бъде използвана, същата може да бъде възстановена, съгласно редът за възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси по сметката на съответния регистър.

Редът за възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси по сметката на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел/Имотен регистър и Централен регистър на особените залози можете да намерите на сайта на адрес: https://portal.registryagency.bg/page/82