Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

С оглед спазване на разпоредбите за защита на личните данни, при подаване на заявление за вписвания относно физическо лице системата автоматично генерира код по БУЛСТАТ за целите на регистърното производство. За справка относно извършено вписване, заличаване или обявяване по физическото лице следва да избере опцията „Юридическо лице/Субект на БУЛСТАТ“ и да въведе трите си имена в полето „Фирма/Наименование“.