Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Всички заявления, постъпили в информационната система на Централния регистър на особените залози (ИС на ЦРОЗ) автоматично се разпределят за обработка на случаен принцип между длъжностните лица по вписвания (ДЛВ). Удостоверенията се издават от деловодители в рамките на до 2 часа от подаване на искането. Различните видове заявления се разглеждат в рамките на един ден от постъпването им в системата.

Поради по-краткия срок за издаване на удостоверения, от произнасянето по подадено на заявление, е необходимо заявителите да подават искане за издаване на удостоверение след произнасяне на длъжностно лице по вписванията по последното подадено заявление. Можете да следите статуса на подадените заявления през www.portal.registryagency.bg