Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

При заявяване по електронен път в поле „Идентификация“ се посочват уникалният идентификационен код (ЕИК, БУЛСТАТ) на залогодателя, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата. При извършен към момента опит за заявяване, при въвеждане на ЕИК системата автоматично извлича данни за залогодателя. В тази връзка, моля да ни уведомите кои са конкретните идентификатори, по които не могат да бъдат заявени вписвания, или да направите нов опит за заявяване.