Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Агенция по вписванията извършва справки и издава удостоверения от Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) по електронен път и във всяко свое териториално звено.

Всеки може да извърши справка в базата данни на ЦРОЗ със свободен и безплатен достъп чрез ЕПЗЕУ.

Удостоверенията В ЦРОЗ се издават за:

  • актуално състояние по партида
  • извлечение за вписвания и обявявания за определен период
  • вписани обстоятелства по определен раздел или определен договор;
  • обявяване и/или електронен образ на обявен акт или липсата му;
  • липса на вписано обстоятелство;
  • заверен електронен образ и др.