Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Заявления в Централния регистър на особените залози могат да подават само законово определените лица, а именно:

  1. По вид вписване за:
  • Особени залози – залогодател и заложен кредитор, в определени случи, когато се засягат негови права заявител може да бъде и длъжника;
  • Договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - купувача и продавача;
  • Договор за лизинг - ползвателя и лизингодателя;
  • Запор – ЧСИ, ДСИ, НАП и др. в предвидените от закона случаи;
  1. Посочените по горе лица, в случаите, когато е ЮЛ то се представлява от законния представител/представители.
  2. Във всички случи по всички видове заявявания заявител може да бъде адвокат с изрично пълномощно за извършване на съответното вписване или заличаване;
  3. Съгласно закона за особените залози пълномощник, включително с нотариално заверено пълномощно (заявление) от посочените по-горе лица, не може да бъде заявител в Централния регистър на особените залози.

При регистриране на заявлението за вписване, заличаване и обявяване деловодителят проверява самоличността на заявителя, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението.

За удобство на заявителите във всички образци на заявленията от ЦРОЗ-1 до ЦРОЗ-8 са посочени качествата на лицата, които могат да бъдат заявители по конкретното заявление.