Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

В чл. 24 от Закона за особените залози е предвидено, че ЦРОЗ е публичен и всеки може да иска и да извършва справка, както и да иска издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията, като всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра, и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията и заличаванията.