Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За услуги от Имотен регистър:

Максимално допустим общ размер на приложения пакет от документи към заявление е 30 МВ. При надвишаване на посоченото ограничение, е необходимо  да проверите дали сканираните документи са в черно/бял формат, както и намалите резолюцията на която сканирате.

Максималния  допустимия размер справка е с информация до 300 акта.
За да бъде изпълнена справката, е необходимо да я разделите на по-кратки периоди.


За услуги от ТРРЮЛНЦ:

Максимално допустим размер за един файл е 8 МВ

При надвишаване на посоченото ограничение, е необходимо  да проверите дали сканираните документи са в черно/бял формат, както и намалите резолюцията на която сканирате или да ги разделите на части, така че да не надвишават ограничението за един файл – 8М