Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За услугата „Заверяване на складов регистър при публичен склад” се подава писмено заявление в свободен текст от търговеца-влогоприемател, в което трябва да се съдържат данни за публичния склад (вместимост, местонахождение и др.);

Към заявлението се прилагат следните документи:

1.складов регистър на хартиен носител, оформен съгласно приложение към чл. 9, ал. 4 от Наредба №3/1999 г. с определено от търговеца-влогоприемател количество формуляри на договори за влог в публичен склад съгласно приложение към чл. 9, ал. 4 от Наредбата, прономерован и прошнурован.

2.пълномощно, когато услугата се заявява от пълномощник.

Заявлението се подава по един от следните начини:

∙             лично на хартия в центъра за административно обслужване (ЦАО) на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна”№ 20;

∙             по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: Агенция по вписванията, гр. София, п. к. 1111, ул. ”Елисавета Багряна” 20.

При заверка на складов регистър на публичен склад за нефт и нефтопродукти се издава писмо за вписан и заверен складов регистър при публичен склад.

Срок за изпълнение на услугата 7 дни от заявяване. 

Завереният складов регистър се получава лично от заявителя в центъра за административно обслужване (ЦАО) на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна”№ 20. В случай, че завереният складов регистър се получава от пълномощник, се изисква представянето на пълномощно.

Държавни такси:

За предоставяне на услугата не се дължи заплащането на държавна такса.

Работно време на Агенция по вписванията:

Всеки работен ден: 09:00 – 17:30 часа

Тел. 0 700 121 07

е-mail: sregister@registryagency.bg