Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

 

При подадено заявление за вписване на първоначална регистрация на търговец/ЮЛНЦ, информация за крайния срок на изтичане на указания е налична на https://portal.registryagency.bg, таб „Указания по подадени от нерегистрирани търговци/ЮЛНЦ заявления“.

При открита електронна партида на търговец/ЮЛНЦ в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, информация за крайния срок на изтичане на указания се съдържа по конкретната партида в таб „Указания“.

Информация за крайния срок за отстраняване на нередовности (дата и час) се визуализира срещу входящия номер на заявлението.