Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Регистрацията на самоосигуряващо се лице се извършва чрез подаване на заявление по образец РБ -2, към което лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 от ЗРБ, съобразно своето качество, следва да представят:

  • документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност на територията на Република България;
  • документ за категоризиране на обекта издаден по реда на Закона за туризма;
  • документ за платена държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, освен в случай на плащане по електронен път;
  • декларация по чл. 9, ал. 4 от ЗРБ за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя;

 

За вписване на физическо лице в регистър Булстат, което ще осъществява отдаване под наем на стаи в къщи за гости е необходимо да се представи документ за категоризиране на обекта издаден по реда на Закона за туризма.

Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен такъв, на място в Службите по регистрация към Агенция по вписванията.