Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

След връчване на акт за установяване на административно нарушение, нарушителят може да възрази пред Агенция по вписванията в 7-дневен срок срещу констатациите в него.

Изпълнителният директор на Агенция по вписванията или оправомощено от него длъжностно лице се произнася в едномесечен срок от получаване на административнонаказателната преписка.

Производството може да приключи с:

  • издаване на писмено предупреждението по чл. 28 от ЗАНН, когато се приеме, че случаят е маловажен,
  • издаване на мотивирана резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство или
  • съставяне на наказателно постановление.

Обжалването на крайния акт за приключване на производството може да се извърши в 14-дневен срок от връчването му пред районен съд, на чиято територия е извършено или довършено нарушението, чрез Агенция по вписванията.

Жалбата може да бъде изпратена на хартиен носител до Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 или по електронен път на адрес office@registryagency.bg, подписана с електронен подпис.