Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството се подава еднократно. Търговците/юридическите лица с нестопанска цел, които веднъж са заявили, че не осъществяват дейност, не трябва да декларират това обстоятелство отново. При възобновяване на дейността се съставят и подават съответните документи.