Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през предходната година и не са заявявали това за минали години, декларират липса на дейност в срок до 30 юни от текущата година по електронен път чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/, или в  териториална служба на Агенция по вписванията.