Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Заверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават:

  1. на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е лице по чл. 32 ГПК, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно;
  2. на нотариуси и на техни служители;
  3. на адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия;
  4. на частни съдебни изпълнители и на техни служители;
  5. на органите на съда, прокуратурата и следствието;
  6. на други органи и лица в предвидените от закон случаи.

 

Заявлението за издаване на препис (https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2022/07/28/zaiavlenie_za_izdavane_na_prepis.pdf)  може да се подаде по следните два начина.

  • в съответната Служба по вписвания по местонахождение на имота, за който се иска издаване на заверен препис.
  • по електронен път чрез Единен портал за заявяване на електронни административни услуги  https://portal.registryagency.bg. Заявлението може да се подава по електронен път през ЕПЗЕУ само с електронен подпис

За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница. Когато заявяването се извършва по електронен път, таксата е в размер 5 лв.