Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

По смисъла на разпоредбата на чл. 4 от ЗОЗ във връзка с чл. 8 от Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози промяна на обстоятелства по група "Заложено имущество" следва да представлява добавяне на индивидуализиращи признаци (индивидуален идентификатор, количество, местонахождение и др.)  или допълнителна идентификация на вече вписаното заложено имущество. Съответната промяна се отразява в поле 111 „Описание“, като се посочват индивидуализиращите данни на предмета на залога, като полетата, обстоятелствата в които не се променят, не се попълват.