Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Информационен център
0700 121 07

Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна. Обажданията от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор. Телефонът работи в установеното за Агенция по вписванията работно време – от 9.00 до 17.30 ч. в делнични дни.

Банкови сметки

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREXBGSF

Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
BG36 CREX 9260 3114 5494 01
 

Набирателна сметка за преводи за депозити на вещи лица