Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

06.10.2021 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

По повод постъпили потребителски сигнали, Агенцията по вписванията информира за реда и начина за проверка на плащанията в търговския регистър.

Плащане на услугите в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е възможно да се удостовери чрез:

  • копие от платежно нареждане, след внасяне на дължимата държавна такса в офис на банка;
  • извлечение от онлайн банкиране след извършване на транзакцията;
  • автоматизирано разплащане от платежния оператор ИПЕЙ;
  • бележка от плащане в ИЗИПЕЙ;
  • извлечение след плащане на ПОС терминал в офисите на Службите по регистрация;
  • „Лична сметка“, която потребителят да захранва предварително посредством ИПЕЙ;

Технологията е следната:

Към момента длъжностните лица по регистрацията (ДЛР) се произнасят по подадените заявления в рамките на 24 часа. При разглеждане на подаденото заявление ДЛР задължително проверяват дали има реално постъпило плащане по него – внесена ли е държавната такса. Възможно е при някои от видовете плащания таксите да постъпят по сметката на агенцията в рамките на до 3 дни (т.е. сметката на агенцията да бъде заверена, след като длъжностното лице е разгледало заявлението).

Когато ДЛР установи, че липсва постъпило плащане по сметката на търговския регистър, дава указания на заявителя за внасяне на дължимата държавна такса и представяне на документ за това. Срокът за изпълнение на указанията е три работни дни след подаване на  заявлението.

След изтичане на срока длъжностното лице по регистрация задължително проверява постъпило ли е плащане. В случаите, когато междувременно е заверена сметката на агенцията – въпреки липсата на техническо изпълнение на дадените указания – по заявлението се постановява вписване.

При неизпълнение на указанията ДЛР постановява отказ.