United portal for request for electronic administrative services

Измененията в чл. 264 от ДОПК са в сила от 3 май 2024 г.

08.05.2024 Commercial register and register of NPLE

От 3 май т. г. са в сила измененията в чл. 264 от ДОПК, с които отпада изискването за представяне на писмена декларация от прехвърлителя /учредителя, ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения.

Read more

На 26 март 2024 г. влизат сила изменения в Наредба 1 и образците на заявления по ТРРЮЛНЦ

25.03.2024 Commercial register and register of NPLE

Всички съществуващи до момента образци на заявления се заменят с нови, считано от 26 март 2024 г., и са достъпни на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на адрес: https://portal.registryagency.bg/document-template-cr

Read more

Агенция по вписванията представи регистъра на действителните собственици пред EBRA

05.10.2023 Commercial register and register of NPLE

Агенция по вписванията представи българския регистър на действителните собственици по време на заседание на работната група към Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA), което се провежда в Копенхаген, Кралство Дания.

Read more