United portal for request for electronic administrative services

30.05.2024   Commercial register and register of NPLE

Юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност имат задължение да подават ежегодно в регистъра на ЮЛНЦ в срок до 30 септември заявления за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

За неизпълнение на посоченото задължение, в чл.44а от ЗЮЛНЦ е предвидена санкция  - временно спиране на статут в обществена полза.

Агенция по вписванията приканва юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност да изпълняват своевременно задълженията си.