United portal for request for electronic administrative services

08.05.2024   Commercial register and register of NPLE

От 3 май 2024 г. са в сила измененията в чл. 264, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които отпада изискването за представяне на писмена декларация от прехвърлителя /учредителя, ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Информация относно подлежащите на принудително изпълнение публични задължения ще бъде получавана по служебен път между институциите.

Посочените измененията в ДОПК са съобразени от Агенция по вписванията и за длъжностните лица по регистрация и длъжностните лица по вписвания е осигурен електронен достъп за извършване на необходимата справка при вписване.