United portal for request for electronic administrative services

04.04.2024   Commercial register and register of NPLE

 

            Заявлението за възстановяване на недължимо платени такси, задължително трябва да съдържа:

 • Информация за заявителя или упълномощеното от него лице, включително данни за контакт. Когато заявлението се подава от упълномощено лице, пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Ако упълномощеното лице е адвокат, нотариална заверка на пълномощното не се изисква;
 • Посочване на регистъра, от който се иска връщане на сумата и номера на заявлението, по което е заплатена;
 • Посочване на банкова сметка, по която да бъде възстановена исканата сума;
 • Мотиви, поради които се иска връщане на сумата;
 • Подпис на лицето, което подава заявлението. Когато заявлението е подадено по електронен път, същото трябва да бъде подписано с електронен подпис;
 • Към заявлението задължително трябва да бъде приложен платежен документ за исканата сума.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

 • електронно -  чрез Системата за сигурно електронно връчване или на адрес - office@registryagency.bg. При подаване на заявление по електронен път е необходимо същото да бъде подписано с електронен подпис.
 • на хартия - в деловодството на Централно управление на Агенция по вписванията или по пощата на адрес: Агенция по вписванията, гр. София, п.к. 1111, ул. ”Елисавета Багряна” 20

До 20 дни от датата на постъпване на заявлението е срокът за връщане на недължимо платени държавни такси, постъпили по сметки на Агенция по вписванията, съгласно Вътрешни правила утвърдени със заповед на изпълнителния директор. Агенция по вписванията възстановява недължимо платени такси от:

 • Имотен регистър (ИР);
 • Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ);
 • Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ)
 • Регистър БУЛСТАТ;
 • Регистър на имуществените отношения на съпрузите (РИОС);

След извършване на проверки паричният превод към заявителя се извършва само по банков път.