United portal for request for electronic administrative services

29.03.2024   Commercial register and register of NPLE

Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2023 г., и не са заявявали това за предходни години, декларират липса на дейност в срок до 30 юни 2024 г. по електронен път чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/ или в  териториална служба на Агенция по вписванията.

Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството се подава еднократно. Търговците/юридическите лица с нестопанска цел, които веднъж са заявили, че не осъществяват дейност, не трябва да декларират това обстоятелство отново. При възобновяване на дейността се съставят и подават съответните документи.