United portal for request for electronic administrative services

01.09.2023   Commercial register and register of NPLE

Агенция по вписванията напомня, че на 30.09.2023 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2022 г.

Годишните финансови отчети се подават за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, в която и да е териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път на адрес https://portal.registryagency.bg/

За обявяване на годишен финансов отчет не се заплаща държавна такса.

Агенцията по вписванията приканва търговците и юридическите лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си.