United portal for request for electronic administrative services

22.02.2023   Commercial register and register of NPLE

Агенция по вписванията напомня, че декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, а не ежегодно.  За търговци/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2022 г., и не са заявявали това за предни години, срокът за подаване на декларация чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството изтича на 30.06.2023 г.  Декларацията се подава със заявление по образец Г3 по електронен път или на хартиен носител, в което и да е териториално звено на Агенцията по седалищата на окръжните съдилища. Образецът на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, утвърден със заповед  № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите, е достъпен на електронен адрес https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/utvrden-obrazec-na-deklaraciya-po-chl-38-al-9-t-2-/.