United portal for request for electronic administrative services

29.12.2022   Commercial register and register of NPLE

Съгласно § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 31 декември 2022 г. юридическите лица с нестопанска цел са длъжни да подадат заявление за пререгистрация  в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Във връзка с изтичането на срока Агенцията по вписванията ще спазва процедурата за пререгистрация, уредена в §25, ал.2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ и при подадено след 01.01.2023 г. заявление за пререгистрация на ЮЛНЦ ще отправя искане до съответния окръжен съд за издаване на удостоверение за актуално състояние с цел пререгистрация. В случай, че на основание § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица такова не бъде издадено от съответния окръжен съд Агенцията по вписванията ще оставя без разглеждане заявлението за пререгистрация на юридическото лице с нестопанска цел.