United portal for request for electronic administrative services

29.06.2022   Commercial register and register of NPLE

За търговци/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2021 г., и не са заявявали това за предни години, Агенция по вписванията напомня, че на 30.06.2022 г. изтича срокът за подаване на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Декларацията се подава със заявление по образец Г3 по електронен път или на хартиен носител, в което и да е териториално звено на Агенцията по седалищата на окръжните съдилища. Образецът на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, утвърден със заповед  № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите, е достъпен на електронен адрес https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/utvrden-obrazec-na-deklaraciya-po-chl-38-al-9-t-2-/.