United portal for request for electronic administrative services

04.05.2022   Property registry

От 09.05.2022 г. (понеделник) ново разпределение на услугите по гишета в службата по вписвания и службата по регистрация - София. В централния салон на служба по вписванията се обособява гише, което ще обслужва адвокати след легитимирането им с адвокатска карта. Напомняме, че има обособени гишета за приоритетно обслужване на нотариуси и частни съдебни изпълнители.

Всички гишета на  Служба по регистрация – София ще предоставят услуги, свързани с:

 • ТРРЮЛНЦ - търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • РЕГИСТЪР БУЛСТАТ;
 • РИОС - регистъра на имуществените отношения между съпрузите;
 • Абонамент за SMS известяване от ТРРЮЛНЦ и Имотен регистър;
 • Е-MAIL абонамент за Имотен регистър
 • СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕГИСТРИРАН ДОСТЪП до Единен портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) – портал, обединяващ ТРРЮЛНЦ и Имотен регистър;
 • СПРАВКИ ОТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР.

Всички гишета на Служба по вписванията – гр. София ще предоставят услуги, свързани с:

 • Подаване на заявления за вписвания, отбелязвания и заличавания и получаване на вписани актове;
 • Получаване на определения при постановен отказ;
 • Подаване и получаване на заявления за издаване на удостоверения за вещни тежести;
 • Справки от Имотен регистър.

Всички гишета на Центъра за административно обслужване ще предоставят услуги, свързани с:

 • Подаване и получаване на удостоверения по лице от Имотен регистър;
 • Справки от Имотен регистър;
 • Копия на НЕЗАВЕРЕНИ преписи от 1990 г. до момента.

Всички гишета на архива на Служба по вписванията - София ще предоставят услуги, свързани с:

 • Пoдаване на заявления за издаване на заверени и незаверени преписи от актове, вписани в Службата по вписванията
 • Подаване на уведомления за приемане и отваряне на завещания и извършване на справки по тях

Целта на реорганизацията е да се балансира, преразпредели и облекчи достъпът на гражданите до регистрите, управлявани от АВ, като се съкрати максимално времето на изчакване за обслужване на гише.