United portal for request for electronic administrative services

30.03.2022   Commercial register and register of NPLE

От днес 30.03.2022 г. българският търговски регистър е свързан със системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS). Европейската централна платформа свързва националните регистри на всички държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

В Европейския портал за електронно правосъдие, раздел „Търговски регистри, търсене на дружества в ЕС“, може да бъде направена справка по фирма и ЕИК за дружествата, които попадат в приложното поле на Директива 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета, която може да се достъпи от тук. Освен информация за актуалното състояние на дружествата, функционалностите на системата позволяват да се обменят данни за чуждестранни клонове и трансгранични сливания на дружества между органите на държавите членки, водещи търговските регистри.