United portal for request for electronic administrative services

04.01.2022   Commercial register and register of NPLE

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението на задължението за подаване на ГФО към Агенция по вписванията в съответните законовоопределени срокове е освободено от заплащане на държавна такса.
Агенцията по вписванията приканва търговците и юридическите лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си.